کراتین منو هیدارت ادوای

افزایش انرژی و استقامت، قدرت عضلات، تجدید ذخایر گلیکوژنی تحلیل رفته، کمک به انتقال اسید های آمینه به عضلات